Temas Subtemas
Constitución e Poder Xudicial 1. Significado constitucional da función xudicial.
2. O goberno do Poder Xudicial.
3. As esixencias do bo goberno.
4. O dereito á tutela xudicial efectiva.
5. As garantías xurisdicionais dos dereitos fundamentais.
6. Xurisdición. Límites da xurisdición.
7. Independencia xudicial.
8. Principio de unidade. Principio de exclusividade. Dereito ao xuíz legal.
9. Os tribunais ordinarios.
10. Outros tribunais con xurisdición en España.
11. Xuíces e maxistrados.
12. Persoal auxiliar. A oficina xudicial.
13. Persoal colaborador.
14. Principios do proceso. Clases de procesos.
15. Actos procesuais.