Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 10 0 10
Presentación oral A3 A5 6 18 24
Proba mixta A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A15 B8 B10 B12 B13 B2 B3 B5 C3 C4 C6 C7 5 68 73
Sesión maxistral A1 A3 A5 A7 A8 21 0 21
Traballos tutelados A9 A10 A11 A13 A14 6 6 12
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado