Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 A4 A5 A6 B6 B3 C4 C6 40 42 82
Lecturas A2 A4 A5 A6 A10 B8 B1 B2 B5 C7 0 15 15
Seminario A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12 A14 B8 B11 B2 B3 B5 C1 C4 C8 15 18 33
Proba oral A2 A3 A5 A6 A8 A10 B8 B9 B2 B3 C1 C6 3 9 12
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado