Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A3 A4 A8 A10 A nota que se corresponde a este apartado obterase a partir da valoración dunha proba final que realizarase ó finalizar o cuadrimestre e que versará sobre os contidos da materia.
Esta proba pode ser oral ou escrita.
60
Seminario A1 A3 A4 A8 A9 A10 A11 A12 B10 B12 B1 B2 B4 C4 C5 C8 A nota que se corresponde a este apartado obterase a partir da valoración das diversas actividades dirixidas realizadas polo alumnado ó longo do cuadrimestre (comentarios de sentencias, resolución de casos, exposición de temas, traballos tutelados, etc.). 40
 
Observacións avaliación

A cualificación final de Dereito Público Autonómico obterase a partir da ponderación das notas finais conseguidas en cada unha das tres partes en que se estructura a materia: Dereito Administrativo 45%, Dereito Constitucional 40% e Dereito Procesual 15%. Para que se poida realizar esta ponderación será requisito imprescindible ter obtido unha nota mínima de 5 (en base 10) en todas elas,

A cualificación de cada unha das partes obterase do seguinte xeito:

Dereito Administrativo: proba obxectiva 50%; traballo en equipa 50%

Dereito Constitucional: proba obxectiva 70%; avaliación continua 30%. Este criterio aplicarase cando o/a alumno/a teña obtido unha nota mínima de 5 puntos sobre 10 na proba obxectiva.

Dereito Procesual: proba obxectiva 60%; avaliación continua 40%. Este criterio aplicarase cando o/a alumno/a teña obtido unha nota mínima de 3 puntos sobre 6 na proba obxectiva.