Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 15 30
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 12 12 24
Lecturas A1 A2 A3 A4 A5 4 4 8
Proba de ensaio A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 3 4.5 7.5
Seminario A9 A10 A11 A12 A13 4 4 8
Discusión dirixida A9 A10 A11 A12 A13 B2 B3 B5 5 0 5
Solución de problemas B7 B8 B2 B3 B5 15 15 30
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado