Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral - Os Profesores exporán os contidos fundamentales da materia, con participación crítica dos alumnos.
Estudo de casos - Os Profesores proporán casos prácticos que os alumnos terán que resolver, ben individualmente, ben en grupo. As solucións se plantearán e cuestionarán ante o conxunto de alumnos.
Lecturas - Proporase a realización de recensións críticas a monografías ou a artigos doctrinais de investigación en materias propias da asignatura.
Proba de ensaio - A proba consistirá no desenvolvemento de tres temas ou subtemas do programa da materia.
Seminario - Ao longo do curso se proporá a participación en seminarios monográficos sobre modificacións normativas e sobre sentencias e resolucións da DGRN actuais.
Discusión dirixida - O Profesor proporá un tema de actualidade relacionado coas institucións obxecto de estudo para o seu debate, de maneira razoada e argumentada.
Solución de problemas - Os alumnos, en grupo ou individualmente, resolverán casos reais planteados polo Profesor.