Metodoloxías
Estudo de casos
Seminario
Lecturas
Solución de problemas
Descrición
- O Profesor atenderá ós/ás alumnos/as de xeito individual e grupal, resolvendo os problemas suscitados poas lecturas, casos e problemas planteados para a súa axeitada resolución.