Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A3 A6 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C4 C5 C6 C7 C8 10 20 30
Traballos tutelados A1 A2 A6 A7 B2 B3 B4 0 50 50
Lecturas A1 A2 A3 A6 B1 B3 B5 B6 B7 B10 C4 C7 C8 0 15 15
Estudo de casos A7 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C8 20 30 50
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado