Temas Subtemas
1. O análise da conversa 1.1. A etnometodoloxía e o análise da conversa
1.2. O estudo da conversa
2. A conversa. Deimitación conceptual 2.1. A interacción
2.2. A conversa espontánea
3. As unidades da conversa 3.1. As unidades estructurais
3.2. As secuencias
4. Descripción lingüística da conversa 4.1. Estratexias sintácticas
4.2. Estratexias contextuais
4.3. Estratexias fónicas
4.4. Estratexias léxico-semánticas
5. Estratexias pragmáticas da conversa 5.1. A intensificación
5.2. A atenuación
5.3. A conexión
6. Aplicación ao ensino de linguas 6.1. Documentos de referencia: MCER, PCIC
6.2. Os manuais
6.3. Materiais e actividades
6.4. Os corpus