Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida As lecturas realizadas así como as restantes actividades serán obxecto de comentario e discusión na aula.
Lecturas Os alumnos lerán as lecturas recomendadas pola profesora no inicio de cada tema. Estas lecturas son fundamentais para seguir os contidos da materia e serán previas ás explicacións da profesora nas sesións maxistrais.
Presentación oral Os alumnos farán unha presentación oral do seu trabajo tutelado, que consistirá nunha exposición breve dos obxectivos, metodoloxía e síntese dos contidos.
Traballos tutelados Os alumnos realizarán un traballo académico individual. A profesora proporcionará os temas, así como as indicacións precisas para a elaboración deste e seguirá a realización do traballo a través das titorías.
Estudo de casos Actividades variadas a través das cales os alumnos demostrarán ter leído as lecturas do tema e ter asimilado os contidos da materia.
Sesión maxistral A profesora explicará na clase os contidos principais de cada tema.