Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A1 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C6 3 15 18
Presentación oral A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B8 C1 C2 1 12 13
Seminario A1 A7 A9 A10 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B10 C1 C2 C7 6 30 36
Sesión maxistral A1 A7 A8 A9 A10 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C5 C8 5 0 5
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado