Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Dominar o ámbito virtual. AI9
AI10
BI5
BI8
CM3
CM6
CM8
- Ser capaz de analizar e investigar os mecanismos dos procesos de comunicación en contextos multilingües. AI1
AI3
AI4
AI5
AI7
BI1
BI2
BI5
BI6
BI10
CM4
CM6
CM7
- Aplicar os coñecementos sobre os principais conceptos de planificación e política lingüística ao ámbito virtual dende unha perspectiva global. AI1
AI3
AI6
AI7
AI8
BI2
BI3
BI4
BI7
BI9
BI10
CM4
CM5
CM8