Temas Subtemas
1. Globalización e multilingüismo. O papel do inglés.
1.1. Que é a globalización?
1.2. Consecuencias da globalización
1.3. A diversidade lingüística
1.4. Situacións de bi- e multilingüismo
1.5. O impacto da globalización nas linguas
1.6. O inglés: a lingua da globalización
2. As linguas de Internet, as linguas en Internet. Visibilidade das linguas e das culturas na rede.
2.1. Internet, lingua e comunidade
2.2. Consecuencias de Internet para as linguas
2.3. Como avaliar unha lingua na rede
2.4. As linguas máis faladas en Internet
2.5. Algúns apuntamentos sobre o futuro das linguas
3. O ciberespacio europeo: a UE e as linguas.

3.1. O ciberespacio: unha oportunidade para o multilingüismo?
3.2. A Unión Europea e o multilingüismo
3.3. As linguas oficiais da Unión Europea
3.4. As linguas minoritarias na Unión Europea
3.5. O Marco Común Europeo de referencia para as linguas
4. O ciberespacio dende Galicia: as linguas da rede, as linguas na rede. O dominio .gal
4.1. O ciberespazo: visibilidade da lingua e da cultura galegas
4.2. A aprobación do dominio .gal
4.3. Consecuencias da aprobación do dominio .gal