Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A5 A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B9 C3 C6 3.5 3.5 7
Traballos tutelados A1 A3 A5 A6 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B10 0 18 18
Presentación oral B4 1 2 3
Solución de problemas A4 A7 A9 B1 B2 B3 B5 B10 C3 C4 C7 C8 3 2 5
Lecturas A1 A8 B1 B5 B6 B7 B10 0 26 26
Aprendizaxe colaborativa A7 A9 B1 B2 B8 B9 C3 C4 C5 C6 C7 3 3 6
Sesión maxistral A1 A8 B1 B6 B7 B10 C6 9 0 9
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado