Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
Resolución de dúbidas sobre os contidos da materia. Comentarios individuais dos distintos traballos. Tutorías de libre disposición.

Poderánse adoptar as adaptaciones oportunas para o estudantado con modalidades específicas de aprendizaxe.