Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A8 B1 B6 B7 B10 C6 Valorarase a asistencia e participación na aula. 15
Discusión dirixida A1 A5 A7 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B6 B8 B9 C3 C6 Os alumnos discutirán de forma libre, informal e espontánea sobre un tema, coordinados pola profesora. 10
Traballos tutelados A1 A3 A5 A6 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B10 O alumno deberá desenvolver as actividades avaliables propostas. A profesora prestaralle axuda no momento en que o precise e demande. Unha das actividades poderá ter carácter grupal, co fin de desenvolver a capacidade de traballar en grupo de xeito colaborativo.
50
Presentación oral B4 Exposición oral dalgunha das actividades propostas pola profesora. 15
Solución de problemas A4 A7 A9 B1 B2 B3 B5 B10 C3 C4 C7 C8 Proposta/s de resolución dunha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron. 10
 
Observacións avaliación
Cualificación de Non Presentado. Recibirán cualificación de Non Presentado (N.P.) solo aquelas persoas que entreguen ou realicen menos de tres actividades avaliables (traballos tutelados, presentación oral e solución de problemas).

Segunda oportunidade (xullo). Aqueles estudiantes que non teñan  superado a materia e teñan asistido regularmente ás aulas e realizado un 60% das actividades propostas, terán que repetir únicamente aquelas actividades ou probas non superadas. Nos casos restantes, serán avaliados pola realización dos traballos tutelados propostos polo/a profesor/a (100% da cualificación).
 
Estudantes con dispensa académica recoñecida. A puntuación alcanzada nos traballos supoñerá o 100 % da nota final, tanto na primeira como na segunda oportunidade.