Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber distinguir as características estilísticas e retóricas dos diferentes xéneros da literatura medieval románica. A1
A2
A9
A11
A14
A15
A17
A18
A23
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B9
C2
Saber facer comentarios literarios de textos medievais a partir dos coñecimentos adquiridos nas clases teóricas e prácticas. A1
A2
A9
A11
A14
A15
A17
A18
A23
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C7
C8