Materias que se recomenda ter cursado previamente
As Linguas Románicas/613G02034

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Idioma Moderno: Italiano/613G02050

Materias que continúan o temario

Observacións