Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A11 B4 B5 B7 B9 B10 C4 18 18 36
Lecturas A2 A4 A11 A15 B1 B3 B7 0 8 8
Obradoiro A1 A2 A4 A9 A11 A15 B1 B3 B4 B5 B7 B8 21 21 42
Traballos tutelados A1 A2 A4 A9 A11 A15 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 0 40 40
Presentación oral A4 A9 A11 A15 B3 B4 B7 B8 2 4 6
Eventos científicos e/ou divulgativos A1 A2 A4 A9 A11 A15 B3 B5 B6 B7 0 2 2
Proba mixta A1 A2 A4 A9 A11 A15 B1 B4 B5 B6 B7 2 10 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado