Temas Subtemas
1. Gramática 1.1. Formación de preguntas
1.2. Determinantes, cuantificadores e nomes
1.3. Adxectivos e adverbios
1.4. Tempos verbais
1.5. A voz pasiva
1.6. Verbos con partícula e frases idiomáticas
2. Vocabulario 2.1. Educación e aprendizaxe
2.2. Personalidade, apariencia e carácte
2.3. Viaxe e movimento
2.4. Actividades deportivas e de ocio
2.5. Comida e bebida