Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A9 B4 2 0 2
Sesión maxistral A6 A15 B1 B3 C2 10 15 25
Seminario A6 A15 B1 B3 C2 13 15 28
Discusión dirixida B4 B5 7 3 10
Proba oral A6 A9 A15 B4 B5 C2 0 6 6
Lecturas A6 B1 B3 B6 C2 0 10 10
Traballos tutelados A6 B3 B5 B6 C2 C2 0 15 15
Portafolios do alumno A6 A9 A15 B3 B6 2 18 20
Proba mixta A6 A9 A15 B1 B3 B6 C2 3 15 18
Aprendizaxe colaborativa B3 B4 B6 0 15 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado