Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B9 C3 C6 C7 C8 21 42 63
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 7 21 28
Prácticas a través de TIC B2 13 39 52
Actividades iniciais B1 B2 B3 B4 1 2 3
Proba mixta B4 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado