Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva B1 B3 B5 B7 C1 2 30 32
Recensión bilbiográfica A2 A3 A10 B1 B3 B5 B6 B7 C1 0 25 25
Obradoiro A1 A2 B1 B3 B4 B5 B7 B8 B10 C1 C4 C6 7 4 11
Lecturas A11 B1 B2 B3 B5 B6 B8 B9 0 38 38
Sesión maxistral B1 B5 B6 B7 B8 C7 C8 21 0 21
Discusión dirixida A11 B1 B3 B4 B5 B7 B8 B10 C1 C4 C5 C6 14 7 21
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado