Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A4 A9 A18 0 8 8
Traballos tutelados A10 A11 A15 A18 B3 B6 B7 B8 4 25 29
Sesión maxistral A17 A18 A19 B5 B6 21 10 31
Recensión bilbiográfica A2 A9 A10 A11 A14 A18 B1 B5 B6 B9 C1 C6 1 4 5
Seminario A2 A4 A9 A10 A11 A18 A19 A20 B5 B6 B10 6 12 18
Lecturas A2 A10 A11 A14 B1 B3 B5 B7 C6 0 12 12
Obradoiro A2 A4 A9 A10 A11 A19 A20 B4 B5 B6 B10 4 16 20
Eventos científicos e/ou divulgativos A11 A14 B3 B5 B7 B8 C6 0 4 4
Estudo de casos A2 A10 A11 A15 B1 B3 B5 B7 B8 B10 6 16 22
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado