Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A15 A1 B4 2 0 2
Sesión maxistral B3 B5 C2 10 15 25
Discusión dirixida C2 C4 8 12 20
Proba oral B4 C2 0 6 6
Seminario B4 B6 C4 13 15 28
Proba obxectiva A9 B1 0 25 25
Presentación oral A9 B4 C2 1 10 11
Portafolios do alumno B6 C2 2 30 32
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado