Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa 1/613G01003
Lingua Inglesa 2/613G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Lingua Inglesa 4/613G01019

Observacións