Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Introdución aos Estudos Literarios/613G03005
Literatura Inglesa 1/613G03010

Observacións