Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñecer as características particulares de textos de tipo diverso e resolver as dificultades de tradución que son pertinentes en cada caso. A4
A5
A6
A12
Ser capaz de situar a traducción (entendida como disciplina e tamén como práctica) dentro dun contexto cultural. A12
B1
B6
C3
Ser capaz de realizar traduccións directas e inversas en español, galego e inglés. A4
A5
A6
A12
B2
B6
Coñecer as peculiaridades traductolóxicas das linguas inglesa, galega e española A4
A5
A6
B5
C1
Realizar as tarefas de maneira eficiente e nos prazos esixidos A1
B3
C1
Participar activamente na clase A4
A5
A6
B4
C1
C2
Ser capaz de apreciar, respetar e disfrutar da diversidades lingüística e cultural manifesta na nosa titulación B10