Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B4 C1 0.5 0 0.5
Sesión maxistral A12 B5 20.5 30 50.5
Obradoiro B6 B2 C3 20 30 50
Traballos tutelados B1 B2 B3 B10 1 10 11
Lecturas B6 C1 C2 0 15 15
Proba mixta A1 A4 A5 A6 A12 3 15 18
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado