Temas Subtemas
Variedades de texto Informativo / creativo
Fomal / informal
Br & Am English
Forma e contido Organización del discurso.
Párrafos.
Trazos específicos da linguaxe científica Problemas que estes trazos presentan para a comprensión e composición dos textos científicos
Elementos dun artigo científico e dun poster Presentación e discusión da resultados
Expresión de opinión e integración da evidencia nos escritos académicos
Conclusións
Creación de bibliografías
Publicación
Informes: Informes evaluativos, informes en xeral informes sobre enquisas, informes de propostas Puntos a considerar:
Partes dun informe
Estilo
a voz pasiva
Título
Linguaxe útil
Artigos, noticias e reviews, redacción de noticias Puntos a considerar
Partes
Estilo
linguaxe útil.