Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A10 6 20 26
Proba de ensaio A6 A9 A19 A20 7 27.5 34.5
Proba de completar A18 B7 C2 3 1.5 4.5
Seminario A8 A11 6.5 24 30.5
Recensión bilbiográfica B1 3 4 7
Aprendizaxe colaborativa B3 B4 B6 B8 B10 C7 C8 3 5 8
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado