Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua Inglesa 1/613G03003
Lingua Inglesa 2/613G03008
Lingua Inglesa 3/613G03015
Lingua Inglesa 4/613G03019

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Gramática Inglesa/613G03025

Materias que continúan o temario
Gramática Inglesa/613G03025

Observacións