Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer la variación lingüistica de la lengua inglesa A20
B1
B2
Coñecer e aplicar os métodos e as técnicas de análise ingüística e literaria A1
Coñecer as correntes teóricas da lingüística e da ciencia literaria A3
Ter un dominio instrumental avanzado oral e escrito da lingua inglesa. A6
Ter capacidade para avaliar, abnalizar e sintetizar críticamente información especializada. A11
Coñecer a historia e a cultura das comunidades anglófonas. A17
Dominar a gramática da lingua inglesa. A18
Coñecer a situación solciolingüística da lingua inglesa. A19
Coñecer a evolución histórica externa e interna da lingua inglesa. A21
Relacionar os coñecementos cos doutras áreas e disciplinas B5
Ter capacidade de organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva. B6
Ter capacidade de análise e síntese, de valorar críticamente e de coñecemento e de exercer o pensamente crítico. B7
Apreciar a diversidade. B8
valorar a importancia da investigación e desenvolvemento tecnolóxico na sociedade B9
Capacidade de autoformación B3