Temas Subtemas
A língua inglesa como entidade cambiante. A importancia do rexistro lingüístico en Inglés. Cercanía e afastamento no discurso.o inglés no mundoe na historia Estudo pragmático da lingua.
2. O sistema escrito da língua inglesa Formación de párrafos. Puntuación.
A cohesión lingüística
Mellora nas Estructuras gramaticais e unións.
Condicións, modalidade e o estilo indirecto
3. A combinación das/nas palabras. Aspectos do vocabulario Formaciones básicas de palabras.
Palabras confusas. Homófonas, fraxeoloxía, 'idioms', 'collocations', verbal combinations. The article, Plurals, etc.
4. Debates e discusións. Niveis de acordo desacordo... Matices nas formas lingüísticas. Lingua e ideoloxía.
Inglés oral/escrito
6. Uso práctico do Inglés en diferentes ámbitos lingüisticos. A semántica e os cambios Modismos de diferentes contextos. Verbos con preposición. Descripciones internas externas. Palabras correctas en relaciones sociales y personales