Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A20 5 15 20
Traballos tutelados A1 A3 A11 B3 B5 B6 B7 2.5 17 19.5
Presentación oral A6 A18 4 10 14
Sesión maxistral A21 A19 B1 B8 B9 10 10 20
Seminario A17 B2 25 10 35
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado