Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro A1 A2 A3 A11 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C6 14 34 48
Lecturas A1 A3 B1 0 25 25
Proba mixta A1 A3 B1 C6 2.5 20 22.5
Sesión maxistral A1 A3 B3 C6 15 0 15
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado