Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística Xeral/613G03004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Lingua Galega e Usos/613G03045

Materias que continúan o temario

Observacións