Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A1 A6 A10 A11 A12 A16 A17 B1 B5 B10 C2 2 0 2
Seminario A2 A3 A8 B4 B7 20 0 20
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A10 A15 B2 B3 B6 14 20 34
Lecturas A1 A2 A3 A6 A10 A11 A12 A16 B2 B3 B5 B7 B8 C2 C3 0 43 43
Traballos tutelados A1 A2 A3 A6 A14 A15 A16 A17 B2 B5 B8 B9 B10 C5 C6 0 30 30
Discusión dirixida A1 A3 A6 A11 A16 B4 B7 B10 C2 C6 10 10 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado