Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

La lectura de las obras, que debe ser previa a las clases, es fundamental para esta asignatura. Recomendase a aprendizaxe autónoma, pois os alumnos deberán preparar pola súa conta os textos das actividades prácticas para traballar despois na clase.