Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Integrar os coñecimentos literarios co contexto sociohistórico. A2
A15
B5
B8
B9
C5
Saber facer presentacións orais ou escritas de traballos académicos en inglés. A1
A2
A3
A6
A11
A15
A16
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
B10
C2
C3
C4
Saber organizar e sintetizar coñecimento e traballo interpretativo persoal. A2
A15
B5
B7
B8
B9
C5
Mellorar os coñocimentos de teoría literaria A1
A2
A3
A11
A14
A15
A19
B1
B3
B4
C2
C3
C4
Saber analizar de xeito crítico textos (literarios) de distinta época e procedencia. A1
A2
A3
A6
A11
A14
A16
A19
B1
B2
B3
B4
B7
B8