Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A2 A15 A1 A2 A3 A6 A11 A14 A15 A16 A19 B5 B7 B8 B9 B1 B2 B4 B6 B7 B10 C5 C2 C3 C4 0 25 25
Análise de fontes documentais A2 A15 A1 A2 A3 B5 B7 B9 B2 B3 B4 B6 B8 B10 C5 C2 10 10 20
Discusión dirixida A2 A6 B8 C2 5 5 10
Traballos tutelados A1 A2 A6 C2 C7 0 15 15
Presentación oral A1 A2 A6 A15 1 1.5 2.5
Sesión maxistral A1 A15 B5 C5 14 7 21
Proba mixta A1 A2 A6 A15 B5 B7 C2 C5 2 15 17
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado