Metodoloxías Descrición
Lecturas Lectura das obras obrigatorias e dos extractos facilitados
Análise de fontes documentais DOCENCIA EXPOSITIVA (D.E.): aspectos xerais e analise textual.
PRÁCTICAS (TGR): Análise e comentario de fontes primarias.
Discusión dirixida PRÁCTICAS: análise dos textos literarios e debate sobre temas de xénero (vid. temario de PRÁCTICAS).
Traballos tutelados Ensaio de 7-8 páxinas sobre un aspecto concreto dos textos de Vanbrugh, Austen, Perkins ou Ishiguro. Mínimo de 6 páxinas en A4 a dobre espazo.
Presentación oral PRÁCTICAS: Exposición oral do PROJECT ou traballo tutelado.
Sesión maxistral DOCENCIA EXPOSITIVA: Exposición dos contidos da materia
Proba mixta Exame sumativo final.