Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura Inglesa 1/613G03010
Literatura Inglesa 2/613G03017
Literatura Inglesa (XVI-XVII)/613G03021
Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa/613G03022
Literatura Norteamericana 1/613G03024
Literatura Poscolonial/613G03026
Técnicas de Redacción e Argumentación/613G03027
A Literatura Inglesa e a súa Crítica/613G03032

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións