Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A8 A15 B4 B7 B8 C2 C4 14 14 28
Lecturas A8 A10 A15 B1 B3 B5 B7 B8 C2 C4 0 11 11
Obradoiro A8 A10 A15 B3 B4 B6 B7 C2 14 20 34
Prácticas a través de TIC A8 B1 B3 0 10 10
Proba obxectiva A8 A10 A15 B1 B5 B6 B7 C2 3 0 3
Presentación oral A8 A15 B3 B4 C2 C4 1 0 1
Resumo A8 A15 B3 B7 C2 0 15 15
Sesión maxistral A8 A15 B1 B4 B5 B6 B7 B8 C2 C4 10 15 25
Traballos tutelados A8 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 C2 0 20 20
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado