Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba oral A15 B1 B3 C5 C6 C8 0.5 3 3.5
Presentación oral A15 B3 B6 C2 C5 0.5 3 3.5
Prácticas a través de TIC C8 1 0 1
Discusión dirixida A15 B1 B3 C6 6 6 12
Lecturas A15 B3 B6 1 10 11
Sesión maxistral C7 C8 16 16 32
Proba mixta A15 4 28 32
Actividades iniciais B1 C6 10 5 15
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado