Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma Moderno: Italiano/613G03050
Idioma Moderno 2: Italiano/613G03053

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Idioma Moderno 4: Italiano/613G03059

Observacións