Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A10 B3 B7 1 2.5 3.5
Obradoiro A8 A15 B1 C2 10 18 28
Prácticas a través de TIC A8 B1 1 3 4
Presentación oral A8 B4 B5 C2 4 8 12
Proba mixta A8 A10 A15 B4 B7 B8 C2 2 18 20
Sesión maxistral B7 B8 C4 10 12 22
Traballos tutelados A8 A10 A15 B1 B3 B5 B6 B7 C2 C4 4 16 20
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado