Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 B1 C4 18 0 18
Prácticas de laboratorio B1 B8 B10 20 60 80
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B8 0 45 45
Discusión dirixida B6 C4 C1 4 2 6
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado