Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
O profesorado impartirá as sesións maxistrais nas que atenderá as dúbidas que poidan xurdir por parte dos alumnos.

Durante a realización dos traballos tutelados os profesores farán un seguimento do traballo do alumno.