Temas Subtemas
Os contidos desta materia estarán relacionados cos contidos dunha ou varias das materias do master e fomentarán que o estudante aplique os coñecementos, capacidades e aptitudes adquiridas no resto das materias á realidade profesional.